Чт18102018

Back Интервью

Интервью

Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի նպատակն է առողջապահության ոլորտի բարելավումը

gevorg-interview

 

Ե­րի­տա­սարդ բժիշկ­նե­րի ասո­ցիացիա հիմ­նե­լու գա­ղա­փա­րը վա­ղուց էր ձևա­վոր­վել մեր նա­խա­ձեռ­նող թի­մի մոտ։ 2011 թվա­կա­նից զա­նա­զան ու­ղի­նե­րով փոր­ձում էինք հա­մախմ­բել բժշ­կու­թյան տար­բեր ոլորտ­նե­րի երի­տա­սարդ մաս­նա­գետ­նե­րին։ Սկզ­բում դա իրա­կա­նաց­վում էր grigoryans.am մաս­նա­գի­տա­կան ռե­սուր­սի մի­ջո­ցով, որով փոր­ձում էինք նոր ծրագ­րեր և մո­տե­ցում­ներ առա­ջար­կել, ին­չից հե­տո, երբ երի­տա­սարդ բժիշկ­ներն ավե­լի մեծ հե­տաքրք­րու­թյուն դրս­ևո­րե­ցին թի­մային աշ­խա­տան­քի հան­դեպ, նա­խա­ձեռ­նող թիմն ան­հրա­ժեշտ հա­մա­րեց ստեղ­ծել մի հար­թակ, որը կհա­մախմ­բի երի­տա­սարդ, բա­նի­մաց բժիշկ-մաս­նա­գետ­նե­րին, կծա­ռայի նրանց շա­հե­րի առաջ­խա­ղաց­մա­նը, նրանց միջև փոր­ձի փո­խա­նակ­մա­նը, երի­տա­սարդ բժիշկ­նե­րի շր­ջա­նում առողջ բժշ­կա­կան հան­րու­թյուն ու­նե­նա­լու գա­ղա­փա­րի ամ­րապնդ­մա­նը, բա­րե­գոր­ծա­կան ծրագ­րե­րի իրա­կա­նաց­մա­նը, գի­տա­ժո­ղով­նե­րի կազ­մա­կերպ­մա­նը։

ԱՄԲՈՂՋ ՏԵՔՍՏԸ