Чт18102018

Back Pro-Файл

Pro-Файл

Երիտասարդ բժիշկները քննարկեցին մետաբոլիկ սինդրոմի հիմնախնդիրը

young-conf-desc

 

Ե­րի­տա­սարդ բժիշկ­նե­րի հայ­կա­կան ասո­ցիացիան (ԵԲ­ՀԱ), որը գոր­ծում է 2013թ. դեկ­տեմ­բե­րից, 2014թ. դեկ­տեմ­բե­րի 19­-ին ան­ցկաց­րեց իր երկ­րորդ տա­րե­կան գի­տա­ժո­ղո­վը, որին մաս­նակ­ցե­ցին առաջ­նային բու­ժօգ­նու­թյան օղա­կի, տար­բեր բժշ­կա­կան կենտ­րոն­նե­րի 200­-ից ավե­լի բժիշկ­ներ Հա­յաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քից և մար­զե­րից, ինչ­պես նաև բժշ­կա­կան բու­հե­րի բժիշկ-գիտ­նա­կան­ներ և նեղ մաս­նա­գի­տա­ցում ստա­ցող ու­սա­նող­ներ։ Եթե կա­ռույ­ցի հիմ­նադր­ման կա­պակ­ցու­թյամբ գու­մար­ված 1-ին հա­մա­ժո­ղո­վը նվիր­ված էր վե­րար­տադ­րո­ղա­կան առող­ջու­թյան ու ու­րո­լո­գիայի հրա­տապ խն­դիր­նե­րին, ապա 2-ր­դը կրում էր «Մե­տա­բո­լիկ սինդ­րոմ. XXI դա­րի հիմ­նախն­դիր» խո­րա­գի­րը։

ԱՄԲՈՂՋ ՏԵՔՍՏԸ