Ср13112019

Back Великие медики Ара Баблоян
председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения
материнства и детства Национального Собрания РА

Ара Баблоян
председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения
материнства и детства Национального Собрания РА

babloyan

Հար­գե­լի գոր­ծըն­կեր­ներ

Ող­ջու­նում եմ Հա­յաս­տա­նի Դեղ ար­տադ­րող­նե­րի և ներ­մու­ծող­նե­րի միու­թյան «Ֆար­մա» գի­տա­գործ­նա­կան հան­դե­սի հրա­տա­րակ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը։ Բժշ­կա­գի­տու­թյան և դե­ղա­գի­տու­թյան զար­գա­ցում­նե­րը պա­հան­ջում են տե­ղե­կատ­վու­թյան ճշգ­րիտ, գի­տա­կա­նո­րեն հիմ­նա­վոր­ված և նպա­տա­կային տրա­մադ­րում, և այդ առու­մով հա­ջո­ղու­թյուն եմ մաղ­թում հան­դե­սի աշ­խա­տա­կազ­մին։

Ներ­կա­յում Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ազ­գային Ժո­ղո­վի օրա­կար­գում ընդ­գրկ­ված են առող­ջա­պա­հա­կան բնա­գա­վա­ռի օրենսդ­րու­թյու­նը բա­րե­լա­վող կար­ևո­րա­գույն օրենք­նե­րի նա­խագ­ծեր, որոնց լայն քն­նարկ­ման և լու­սա­բան­ման բա­րեն­պաստ պայ­ման­նե­րի հա­մար ան­հրա­ժեշտ է տե­ղե­կատ­վու­թյան աղ­բյուր­նե­րի ար­դյու­նա­վետ օգ­տա­գոր­ծում։ Այս տե­սան­կյու­նից կար­ևո­րում եմ նաև «Ֆար­մա» հան­դե­սի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը։

­Վեր­ջին տա­րի­նե­րի մի­տում­նե­րը մեզ բո­լո­րիս հու­շում են, որ, հաշ­վի առ­նե­լով հա­մա­կար­գի պահ­պա­նո­ղա­կան բնույ­թը և բու­ժաշ­խա­տող­նե­րի շր­ջա­նում սո­վո­րույ­թի ու­ժը, առող­ջա­պա­հա­կան բնա­գա­վա­ռի բա­րե­փո­խում­նե­րը պետք է իրա­կա­նաց­վեն խիստ հաշ­վարկ­ված դրա­կան մի­տում­նե­րի  շա­րու­նա­կա­կան ապա­հով­մամբ։ Ցան­կա­լի է, որ հան­դե­սը ոչ միայն ապա­հո­վի ան­հրա­ժեշտ գի­տա­մե­թո­դա­կան տվյալ­նե­րի և տե­ղե­կատ­վու­թյան հոս­քե­րը, այլ ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նի մաս­նա­գի­տա­կան գոր­ծու­նեու­թյան առանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րի, էթի­կայի կա­նոն­նե­րի և բժշ­կա­կան ու դե­ղա­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի սո­ցիալա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան խն­դիր­նե­րին ու դրանց շուրջ ծա­վա­լի լայն հան­րային քն­նար­կում­ներ։

Խն­դիր­նե­րը շատ են։ Նշա­նա­կում է մե­ծա­ծա­վալ և  հե­տաքր­քիր աշ­խա­տան­քի դաշտ կա, և ես հա­վա­տում եմ, որ մեր հա­մա­տեղ ջան­քե­րը հա­ջո­ղու­թյամբ կպ­սակ­վեն։­