Ср13112019

Back Великие медики Тигран Давтян
министр экономики РА

Тигран Давтян
министр экономики РА

davtyan

Հար­գե­լի գոր­ծըն­կեր­ներ

«­Ֆար­մա» դե­ղա­գոր­ծա­կան մաս­նա­գի­տաց­ված գի­տա­գործ­նա­կան հան­դե­սի հրա­տա­րա­կու­մով Հա­յաս­տա­նի Դեղ ար­տադ­րող­նե­րի և ներ­մու­ծող­նե­րի միու­թյու­նը հանձն է առել մի կար­ևոր առա­քե­լու­թյուն, որն է դե­ղա­գոր­ծու­թյան և դե­ղա­գի­տու­թյան ոլորտ­նե­րի առա­ջա­վոր փոր­ձը բժիշկ­նե­րին ներ­կա­յաց­նե­լը։ Այդ առա­քե­լու­թյան հա­ջող իրա­կա­նա­ցու­մը առա­վել կար­ևոր­վում է հան­րա­պե­տու­թյան դե­ղե­րի շու­կայի զար­գաց­ման ներ­կայիս պայ­ման­նե­րում, որոնք բնո­րոշ­վում են բազ­մա­թիվ, այդ թվում նաև հայ­րե­նա­կան դե­ղար­տադ­րող­նե­րի առա­ջար­կով և ավե­լի ար­դյու­նա­վետ, ան­վտանգ և մատ­չե­լի դե­ղե­րի աճող պա­հան­ջար­կով։

­Հարկ է նշել, որ ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը վեր­ջին շր­ջա­նում գոր­ծուն քայ­լեր է ձեռ­նար­կում Հա­յաս­տա­նում դե­ղա­գոր­ծու­թյան ոլոր­տի մի­ջազ­գային չա­փա­նիշ­նե­րի ներդր­ման ուղ­ղու­թյամբ։ Բա­ցի այդ պե­տու­թյու­նը կշա­րու­նա­կի աջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րել ոլոր­տում գոր­ծող ըն­կե­րու­թյուն­նե­րին՝ տար­բեր գոր­ծիք­նե­րի մի­ջո­ցով:
Վս­տահ եմ, որ այդ քայ­լե­րը կն­պաս­տեն ՀՀ դե­ղա­գոր­ծու­թյան ոլոր­տի հե­տա­գա զար­գաց­մա­նը, ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի վե­րա­զին­մա­նը, նոր, հա­մա­տեղ ձեռ­նար­կու­թյուն­նե­րի ստեղծ­մա­նը, ինչ­պես նաև Հա­յաս­տա­նում դե­ղա­գի­տա­կան մշա­կում­նե­րի ակ­տի­վաց­մա­նը: Իսկ այդ գոր­ծըն­թաց­նե­րի և ար­դյու­նքնե­րի մա­սին տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը տեղ կգտ­նի «Ֆար­մա»­-ի էջե­րում նոր դե­ղո­րայ­քի ներ­կա­յաց­մամբ և ար­ժե­քա­վոր գի­տա­կան հոդ­ված­նե­րի հրա­պա­րակ­մամբ։