Ср13112019

Back Великие медики Радик Мартиросян
президент Национальной академии наук РА

Радик Мартиросян
президент Национальной академии наук РА

martirosyan

Հար­գե­լի գոր­ծըն­կեր­ներ

Ող­ջու­նում եմ Հա­յաս­տա­նի Դեղ ար­տադ­րող­նե­րի և ներ­մու­ծող­նե­րի միու­թյա­նը՝ «Ֆար­մա» դե­ղա­գոր­ծա­կան մաս­նա­գի­տաց­ված գի­տա­գործ­նա­կան հան­դե­սի հրա­տա­րակ­ման կա­պակ­ցու­թյամբ:

«­Ֆար­մա»­-ի լույսըն­ծայ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թյունն այժ­մեական է այն առու­մով, որ հան­րա­պե­տու­թյան առող­ջա­պա­հու­թյան և դե­ղա­գոր­ծու­թյան ոլորտ­նե­րում աշ­խա­տող­ներն ու­նե­ցան իրենց ձեռք­բե­րում­նե­րը լայն հան­րու­թյա­նը ներ­կա­յաց­նե­լու, փոր­ձը և գի­տե­լիք­նե­րը երի­տա­սարդ գի­տաշ­խա­տող­նե­րին փո­խան­ցե­լու նոր մի­ջոց: Սա կար­ևոր է նաև ար­դյու­նա­վետ ու ան­վտանգ դե­ղե­րի մշակ­ման, ար­տադ­րու­թյան և պատ­շաճ կի­րառ­ման հա­մար ան­հրա­ժեշտ բազ­մա­ճյուղ միջ­դիս­ցիպ­լի­նար կա­պեր ապա­հո­վե­լու տե­սան­կյու­նից:­
Ա­զատ տն­տե­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րին ան­ցու­մը ստի­պում է փո­խել մո­տե­ցում­ներն ինչ­պես առող­ջա­պա­հու­թյան, այն­պես էլ դե­ղա­գի­տու­թյան բնա­գա­վա­ռում: Կար­ծում եմ, որ հան­դե­սը կվեր­լու­ծի և կքն­նար­կի հա­մաշ­խար­հային լա­վա­գույն փոր­ձը և կն­պաս­տի ՀՀ բնակ­չու­թյա­նը դե­ղե­րով սպա­սար­կե­լու բա­րե­լավ­մա­նը:
Վս­տահ եմ, որ դե­ղա­գոր­ծու­թյան, առող­ջա­պա­հու­թյան և այլ ոլորտ­նե­րի գիտ­նա­կան­նե­րը կշա­րու­նա­կեն հա­վուր պատ­շա­ճի օգ­տա­գոր­ծել «Ֆար­մա»­-ի էջե­րը՝ նոր գա­ղա­փար­ներ փո­խա­նա­կե­լու և ձևա­վո­րե­լու, նոր գի­տա­կան կա­պեր հաս­տա­տե­լու հա­մար:
­Հա­ջո­ղու­թյուն եմ մաղ­թում «Ֆար­մա»­-ի­ն: